OTRS-Znuny-OTOBO balíčky

Typ Název balíčku Popisseřadit sestupně Verze Framework
Přehled tiketu BubbleNote

BubbleNote se skládá ze 3 balíků - BubbleNote, AllMyTickets a rozšíření TicketZoomu. Bubble note umožňuje přidat poznámku - bublinu k ticketu a zobrazit ji na dashboardu. AllMyTickets umožňuje na dashboardu zobrazit pouze tickety v MÉM vlastnictví. CustomZoom nabízí 3 typy odpovědí (pozitivní, negativní a jiné) a rozšířený widget zobrazující dynamická pole podle toho, k jaké skupině přísluší stávající řešitel.

5.0.6 5.0.x
Specifické přizpůsobení dle klienta FetchCRMData

CRM Data Fetch

5.0.0 5.0.x
Reporting Reporting

Custom Reporting. Obsahuje SQL report a report spárovaných konfiguračních položek s rozdílným stavem nasazení.

5.0.13.6.5 5.0.x
Položka nástěnky SQLDataDashlet

Dashlet umožňující zobrazit až 5 SQL dotazů na nástěnce. Dotazy lze specifikovat v SysConfigu.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření menu Microcode

Dynamické pole Microcode. Toto pole je vypočítáváno dynamicky na základě vlastního kódu.

5.0.17.4.2 5.0.x
Rozšíření menu MicroTicketTime

Dynamické pole Microcode. Vrací čas existence ticketu ponížený o určité období na základě stavů.

5.0.17.0 5.0.x
Specifické rozšíření ICalManager

ICalManager je modul určený k vytváření ICal souborů (kalendářových souborů) z OTRS dat. Zdroje dat jsou specifikovány v SysConfigu a je možné je využít pro různé profily - např. pro kalendáře jednotlivců, teamů, front a dalších. Modul obsahuje front-endový skript ical.pl, který na základě konfigurace vytvoří kalendářový soubor a vrátí jej jako přílohu. To např. umožňuje nastavení dynamického kalendáře v MS Outlook nebo Google kalendáři.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu TimeAccounted

Jednoduchý přehled účtovaných časů pro stávajícícho uživatele v daném (současném) měsíci.

5.0.7 5.0.x
Rozšíření menu ExtUpcommingTicket

Konfiguravatelný dashlet pro nadcházející události.

5.0.6 5.0.x
Admin prostředí Log2Mail

Log2Mail modul umožňuje zasílat chybová hlášení z OTRS na e-mail. Zasílání chyb je možno přeskočit na základě filtru modulů a chybových zpráv.

5.0.6 5.0.x
SuggestedTime

Menší rozšíření počítající čas od posledního přidaného článku či začátku pracovního dne.

5.0.0 5.0.x
Rozšíření hromadných operací BulkAttachment

Modifikace AgentTicketBulk umožňující přidávat přílohy k hromadné akci.

5.0.13.1 5.0.x
Rozšíření menu WindowTitle

Modul přepisující Window Title dle konfigurace

5.0.0 5.0.x
Specifické rozšíření StarColor

Modul přináší rozšíření tabulkových přehledů ticketu: Podporu barev pro hvězdičky upozorňující na nové články u ticketu. Modrá barva znázorňuje nepřečtený článek od zákazníka, červená barva znázorňuje komunikaci specifických řešitelů, žlutá hvězda všechnu ostatní komunikaci. V případě že má ticket více nepřečtených článků, jsou barvy u jednotlivých ticketů zobrazeny dle interní priority: modrá (nejvyšší), žlutá (střední), červená (nejnižší). Řešitelé, pro které se má zobrazit červená hvězda, jsou definování pomocí e-mailu.

5.0.6 5.0.x
ITSM Správa konfiguračních předmětů CIGraph

Nástroj pro zobrazení vazeb mezi ITSM konfiguračními předměty.

5.0.0.1 5.0.x
Rozšíření menu Extras

Nové menu "Extras". Obsahuje vlastní perlovský modul a TT šablonu a umožňuje zobrazovat externí webové stránky pomocí IFrame. Položky do menu\ se přidávají v SysConfigu. Modul obsahuje také SQLReport - nástroj pro spouštění předdefinovaných SQL dotazů. Výsledky dotazů je možno automaticky posílat e-mailem.

5.0.6.2 5.0.x
Rozšíření ITSM ITSMTypeAgent

Nový atribut Agent pro konfigurační předměty, který může být použit při definici CI třídy a ve statistikách.

5.0.6 5.0.x
Zákaznický interface CustomTransitionAction

Nový modul pro Transition action. Nastaví frontu na předchozí hodnotu.

5.0.13.1.1 5.0.x
Rozšíření menu StaticReport

Nový typ statického reportu.

5.0.0 5.0.x
Nástroje administrátora CompareSysconfig

Porovanávání lokálního SysConfigu vůči SysConfigu umístěnému na vzdáleném serveru.

5.0.13.1 5.0.x
Položka nástěnky NotificationFailurePairing

PostMaster modul - spáruje zprávu o nedoručení e-mailu podle jména přílohy. Rozšíření dále umožňuje přidávat vlastní hlavičky do odchozích e-mailů a pomocí nich párovat příchozí e-maily.

5.0.1 5.0.x
Položka nástěnky XxExtAutomerge

PostMaster modul - vytvoří article pokud existuje ticket s podobnými parametry.

5.0.1 5.0.x
Rozšíření PostMaster XxExtPostMaster

PostMaster modul - vytvoří article pokud existuje ticket s podobnými parametry.

5.0.1.3 5.0.x
Přehled tiketu TicketDocument

Přehled dokumentů daného ticketu. Zobrazuje název souboru, velikost, původce dokumentu a čas vytvoření.

5.0.6 5.0.x
Velké rošíření CalendarExtension

Rozšíření kalendáře - umožňuje práci se zdroji.

5.0.0 5.0.x
Rozšíření nástěnky AllMyTickets

Rozšíření nástěnky - Tikety v mém vlastnictví

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu CustomZoom

Rozsireni pro DFG widget a Odpovedni templaty.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření ActionCommonExtension

Rozšíření standardního modulu AgentTicketActionCommon. Doplněno o automatické doplňování a rychlé vyhledávání konfiguračních předmětů v zavíracím dialogu.

5.0.65 5.0.x
Specifické rozšíření ExtStats

Rozšíření statistik: Nová reportovací tabulka + periodicky se opakující GenericAgent úloha.

5.0.6 5.0.x
Zákaznický interface Tiles

Rozšíření zákaznického rozhraní o dlaždice. Balík obsahuje 4 konfigurovatelné dlaždice a našeptavač na CMDB předměty.

5.0.13.7.7 5.0.x
Správa dynamických polí GroupFieldEditor

Rozšířený editor dynamických polí umožňuje definovat viditelná pole podle skupiny oprávnění uživatele.

5.0.6 5.0.x
Velké rošíření DPORadar

Sada modulů určená pro práci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Zahrnuje grafický nástroj pro zobrazení GDPR registrů.

5.0.0 5.0.x
Rozšíření menu TicketAssign

Samostatný modul umožňující jednoduché přiřazení ticketu aktuálnímu řešiteli.

5.0.13.3 5.0.x
Rozšíření menu TicketDuplicate

Samostatný modul umožňující parametrickou duplikaci ticketu.

5.0.13.3.2 5.0.x
Rozšíření menu PublicDecision

Samostatný modul umožňující poslat žádost o rozhodnutí v prolinku.

5.0.13.4.6 5.0.x
Rozšíření menu ServiceQueue

Samostatný modul umožňující přiřadit Frontu a Šablonu ke Službě. Tento balíček obsahuje i Obecný prostředek (Generic Agent), který přiřazuje Službu na základě fronty. Dále obsahuje balíček sjednocení defaultních a specifických služeb pro zákazníky. Sjednocení zákaznických služeb lze (de)aktivovat v SysConfigu.

5.0.13.2.3 5.0.x
Rozšíření webových služeb WSExtension

Seskupení modulů rozšiřujících webové služby. Obsahuje operace pro zákaznického uživatele, tabulková data a řešitele. Dále umožňuje operaci 'ArticleSend'.

5.0.6.6 5.0.x
Velké rošíření StandardTemplateExtension

Standard Template Extension

5.0.6.2 5.0.x
Specifické rozšíření ReservationSystem

Systém pro rezervaci datumů místního šetření. Reservační systém umožnuje řešitelům-agentům ke každému tiketu zvolit jeden až tři termíny, které jsou zaslány zadavateli tiketu ve formě odchozího mailu s prolikny na rychlý výber jedním kliknutím (pomocí nového, veřejně přístupného UI skriptu reservation.pl).

5.0.6.1 5.0.x
Obecný prostředek GenericAgentAssignAgentInQueue

Tento balík obsahuje modul pro Obecný prostředek (GenericAgent), který přiřazuje agenta k ticketům v dané frontě na základě 2 parametrů: 1) hodnoty zadaného dynamického pole ticketu 2) hodnota kofiguračního přemětu v CMDB. Parametry se nastavují v SysConfigu. Tento balík také obsahuje rozšíření a automatické vypnutí pro kontrolu Out Of Office.

5.0.6.0 5.0.x
Rozšíření CMDB CMDBServiceExport

Tento modul exportuje konfigurační předměty (CMDB položky) do centrálního katalogu Služeb. Jako zdroj dat jsou použity CSV soubory, které je nutno předem vytvořit pomocí funkce Import/Export. Před zahájením transferu je nutno projít přiloženou dokumentaci. Tento modul umí i importovat linky - vazby - mezi předměty type Service a ServiceRequest.

5.0.1 5.0.x
Specifické rozšíření AWO

Tento modul implementuje myšlenku Automatických pracovních příkazů (AWO), což obnáší automatizované vytváření ticketů s předdefinovanými parametry.

5.0.13.2 5.0.x
Reporting StatByEmail

Tento modul implementuje nový Obecný prostředek (Generic Agent), který umožňuje posílat výsledek statického reportu e-mailem jako XLSX přílohu.

5.0.0 5.0.x
Základní funkcionalita ResetCreateTimeEscalationTimes

Tento modul mění čas vytvoření ticketu a následně přepočítá eskalační časy. Implementováno jako modul Obecného prostředku.

5.0.13.3 5.0.x
Specifické rozšíření MergeExtension

Tento modul nabízí ochranu proti špatnému spojování ticketů

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření RestrictedCustomerZoom

Tento modul oezuje pristup na linky na CustomerTicketZoom.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu BulkExtension

Tento modul umožňuje hromadný tisk ticketů, podporu šablon pro hromadné operace a jiné specifické úpravy.

5.0.6.6 5.0.x
Integrace TFS

Tento modul umožňuje integraci Microsoft TFS (Team Foundation Server) s OTRS.

5.0.12.2 5.0.x
Přehled tiketu TimeLine

TimeLine vytvoří HTML tabulku ve formě časové osy, na níž se zobrazí jeden z atributů ticketu. Může to být například fronta, vlastník, stav nebo zodpovědná osoba. Vzhled tabulky a zobrazovaný atribut se dají nastavit v SysConfigu.

5.0.2 5.0.x
ITSM Správa konfiguračních předmětů ITSMConfigItemMultiselect

Toto rozšíření implementuje nový typ Dynamického pole. Výstupem je seznam (multi-select) konfiguračních položek patřících do určité třídy. Backendová část rozšíření neukládá data do standardní tabulky v databázi, ale vytváří link mezi Ticketem a Konfiguračním předmětem.

5.0.0 5.0.x
FreezeSLA

Toto rozšíření přináší zastavení eskalačního času SolutionTime při čekajících stavech. Pokud je tedy čekající stav použit např. pro testování u zákazníka, nepočítá se do běžícího SLA. Po zařazení ticketu do otevřeného stavu je posunut čas eskalace tak, aby relfektoval zbývající čas definovaný SLA smlouvou.

5.0.0 5.0.x
Specifické rozšíření RepairReport

Umožní vytvoření vystupního XLS a PDF reportu dle XLS šablony parametrizované dle tiketu a vlastních (dynamických) polí.

5.0.7.0 5.0.x
Rozšíření vyhledávání GlobalSearchTemplates

Umožňuje globální sdílení vyhledávacích profilů.

5.0.6 5.0.x
Systémové rozšíření CreateTimeExtension

Umožňuje změnit datum vzniku poznámky (v databázi).

5.0.1 5.0.x
Rozšíření menu ComposeAddressRemoval

Vymazání hodnot z polí To a Cc v AgentTicketCompose na základě regulárního výrazu.

5.0.0 5.0.x
Webové služby CustomWebService

Webové služby ArticleSend a LinkCreate

5.0.1 5.0.x
Rozšíření menu MoveTime

Změna času vytvoření poznámky.

5.0.29.5 5.0.x
PostMaster filtr EnforceInternalCommunication

Změna typu komunikace na interní. (Založeno na nastavení v SysConfigu.)

5.0.6 5.0.x